අභියෝග​

SL Photography Weekly Photography Challenge

SL Photography Weekly Photography Challenge

SL Photography  වෙතින් ඔබ වෙත සතිපතා ගෙන එන ඡායා රූප අභියෝගය

ඡායා රූප කරනයේ නවකයන් ගේ දැනුම වර්ධනයටත් ප්‍රවීනයන් ගේ දැනුම බෙදා ගැනීමත් සදහා SL Photography වෙතින් ගෙන එන සතිපතා ඡායා රූප අභියෝගයට ඔබත් එක් වන්න.

සතිපතා පලවන අභියෝග සදහා ඔබගේ ඡායාරූප Comments තුල ඉදිරිපත් කිරීමෙන් සහ පහත ඇති අයදුම් පත පුරවා ඔබගේම අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කිරීම තුලින්ද ඔබට එක්විය හැකිය.


සතියේ ඡායා රූප අභියෝගය

Sunsets Photography Tips3
Sunsets Photography Challenge මේ සතියේ ඔබ වෙත ගෙන එන අභියෝගය වන්නේ ඉර බැස යාමේ දර්ශන ඡායා රූප ගත කිරීමයි. මෙම අභියෝගය SL Photography Facebook Group ...
මුලු අභියෝගය​ >>

ඡායා රූප අභියෝගය


අභියෝග සදහා ඡායා රූප ඉදිරිපත් කිරීම:

අභියෝග සදහා ඡායා රූප ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඡායා රූපය සමග පහත සදහන් විස්තර ඇතුලත් කරන්න.

  • කැමරාවේ Brand වර්ගය  සහ Model එක

  • යොදා ගත් කාචය

  • නාභි දුර

  • කාච විවරයේ අගය

  • ෂටරයේ වේගය

  • ISO අගය

  • සුදු පැහැය සමබර කිරීමේ ආකාරය

  • Save කල ආකාරය

  • දිනය, වේලාව සහ ස්ථානය

 

ඡායා රූප අභියෝගය


අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කිරීම:

සතිපතා ඡායා රූප අභියෝග සදහා අභියෝග ඉදිරිපත් කිරීමේදී පහත විස්තර පත්‍රය පුරවා උදාහරන ලෙස ඔබගේ ඡායාරූප කීපයක් ඇතුලත් කරන්න.

අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරන්න​

 

Verification